Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΗΣ VOUCHER ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι.Ε.Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων και σύμφωνα με την 534/26/30-7-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ: Β40Ζ46ΨΖΣΠ-ΓΧ9) και την 621/03-09-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Διά Βίου Μάθησης, εκδόθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Ωφελουμένων της Πράξης «Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης».
Μπορείτε να δείτε:
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης θα προχωρήσει στην καταβολή του ποσού της Α΄ δόσης (εξάμηνο 2011Β) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Η Β΄δόση (εξάμηνο 2012Α), θα καταβληθεί σε όσους από τους παραπάνω δικαιούχους περάτωσαν επιτυχώς το εξάμηνο 2012Β, με νέα ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος:
www.voucher-iek-ggdvm.gr