Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι η διαδικασία επιλογής-εγγραφής σπουδαστών για τις νέες ειδικότητες του Φθινοπωρινού εξαμήνου κατάρτισης 2015 Β΄, ξεκινά συνήθως τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία περιλαμβάνει, ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, που κατανέμει τις νέες ειδικότητες στα κατά τόπους Δημόσια Ι.Ε.Κ., και έπειτα ορίζεται προθεσμία εντός της οποίας οι υποψήφιοι σπουδαστές υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με βάση την οποία επιλέγονται από την κεντρική υπηρεσία. 

http://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2014/05/eidikotites.jpg

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟ ΙΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 20 11 Β’ & 2012 Α ́

Σχετικά με τους δικαιούχους επιδότησης πρακτικής άσκησης - αποφοίτους ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ – ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ότι στο πλαίσιο της Υλοποίησης του Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ» με την απόφαση 3323/143/30.06.2015 του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής του επιδόματος της πρακτικής άσκησης στους χίλιους διακόσιους πενήντα  δικαιούχους (1.250) των εξαμήνων 2011 Β’ και  2012 Α΄, των οποίων τα στοιχεία είχαν υποβληθεί έγκαιρα από τα ΔΙΕΚ της Χώρας στο Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης. Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του Αυγούστου 2015.

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., (Απόφαση:5954/23-06-2014): «2. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. … Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα παράλληλα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τετάρτου εξαμήνου φοίτησης».
Στην Πρακτική Άσκηση αναφέρεται το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ως εξής:  «Άρθρο 3 - Πρακτική άσκηση ή Μαθητεία
1. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α’ 118)).
2. Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (άρθρο 9 παρ. 2 του παρόντος).
3. Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται, την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σπουδαστών των Σ.Ε.Κ., εκτός της διάρκειάς της, με ευθύνη εφαρμογής του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. που φοιτούν, να την πραγματοποιούν σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος (άρθρο 23, παρ. 5 του ν. 4186/2013 (Α’ 163)).
4. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης. Ο Συντονιστής Π.Α. είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, τον επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης και την τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου.
5. Για τους σπουδαστές των δημόσιων φορέων η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι σπουδαστές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των σπουδαστών, που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα Σχολικά Εργαστήρια (Σ.Ε.) των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. ή στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Ι.Ε.Κ. ή στα εργαστήρια Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ή στα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση. Η Μαθητεία ή και η Πρακτική Άσκηση, τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους φορείς του Δημοσίου, είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή / και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας ρυθμίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αποζημιώσεις των σπουδαστών και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια της Μαθητείας».

ΕΠΟΜΕΝΩΣ:  Προϋποθέσεις για να λάβει ο καταρτιζόμενος  Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, είναι:
1) Να έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων και
2) Να έχει πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση.
ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ που έχουν τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που παρακολουθούν, απαλλάσσονται από το εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης, με υπεύθυνη δήλωση (αρθ. 8, ν. 1599/1996), βεβαίωση του εργοδότη καθώς και βεβαίωση καταβολής ενσήμων από το Ι.Κ.Α. και λαμβάνουν  Β.Ε.Κ., αφού ολοκληρώσουν τη φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων.
ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων και υποχρεούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση θα αναμένουν την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Πολιτισμού – Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε καταρτιζόμενος μεριμνά ο ίδιος, για την ανεύρεση του φορέα που θα πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκησή του. 

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2015 Α΄ έχουν αναρτηθεί από 1ης  Ιουλίου 2015 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου.

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ι.Ε.Κ.

  • Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 11263/07-10-2013 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι παλαιοί απόφοιτοι (όσοι αποφοίτησαν ως και τον Φεβρουάριο του 2015) έχουν το δικαίωμα να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση το αργότερο μέχρι και την 1η Ιουλίου 2015.
  • Οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν εγκαίρως στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου (μέχρι 30/06/2015).

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

«Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης»

   «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης»

KΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:   
Ιερά οδός 84, 104 47 Αθήνα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα, 20/02/2015

Το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),
στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης» στο Υποέργο 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας, αναπτυξιακής αξιοποίησης του πολιτισμού και του αστικού περιβάλλοντος » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους,

καλεί:

  1. Ανέργους που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, προκειμένου να προσληφθούν ή να αυτό-απασχοληθούν.
  2. Μακροχρόνια άνεργους -  Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες ( Μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα απειλούμενα με φτώχεια, μετανάστες, ΑμεΑ) και άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή τελούν σε καθεστώς επαπειλούμενης ανεργίας και φτώχειας (ευάλωτες κοινωνικές ομάδες)
  3. Νέους που επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα (18-30 ετών) σε κάποιο τομέα της οικονομίας.
  4. Γυναίκες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα
  5. Υποψήφιους επιχειρηματίες / αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που επιδιώκουν τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους ιδέας και την τοποθέτησή στην αγορά.
  6. Νέους επιχειρηματίες / αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που επιδιώκουν την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου με αξιοποίηση τεχνογνωσίας και πόρων.
  7. Δραστηριοποιούμενους (καθιερωμένους) επιχειρηματίες που επιθυμούν την αναβάθμιση των τεχνικών μεθόδων και μέσων που χρησιμοποιούν.
  8. Εργαζόμενους που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στις παρακάτω δράσεις:

Ι. Ημερίδες ενημέρωσης και έμπνευσης για την επιχειρηματικότητα (αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση που ακολουθεί) 

ΙΙ. Θεματικά σεμινάρια για υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (καλές πρακτικές/ επιχειρηματικότητα/ πολιτιστική επιχειρηματικότητα/ καινοτομία/ νέες τεχνολογίες (αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση που ακολουθεί)

ΙΙΙ. Workshops ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων (αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση που ακολουθεί)

IV. Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες από το Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης ως παρεμβάσεις στους άξονες: Ενημέρωση-πληροφόρηση/υποστήριξη – συμβουλευτική/mentoring/Δικτύωση (αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση που ακολουθεί)


*Οι δράσεις Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ξεκινούν από τη δημοσίευση του παρόντος,
Η Δράση ΙV  ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2014,  είναι εν εξελίξει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση των συμβουλευτικών υπηρεσιών  ανά πάσα στιγμή  έως και τέλος Σεπτεμβρίου 2015.
Η αίτηση της δήλωσης συμμετοχής ακολουθεί  της παρούσας  πρόσκλησης, δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τους ωφελούμενους, ενώ παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής.

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως στο ΚΕΥ, Δευτέρα με Παρασκευή ( 10:00-18:00 ) ή αποστέλλονται στα emailgrammateiakey@inedivim.gr, key@inedivim.gr, 

Πληροφορίες για τις παραπάνω δράσεις:

Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης (KEY):
Ιερά Οδός 84, 104 47 Αθήνα
Τηλ.: 210 3475712, 210 3475542
Fax:  210 3477973Email: key@inedivim.gr, grammateiakey@inedivim.gr

Επικοινωνία και πληροφορίες:

Ομάδα Συντονισμού και Διαχείρισης των Υποέργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ:
Τηλ.: 2131314541, 2131314545
Fax:  2131314531Email: tm-eidikon-draseon@inedivim.gr


Επισυνάπτεται η αίτηση: ΕΔΩ