Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟ ΙΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 20 11 Β’ & 2012 Α ́

Σχετικά με τους δικαιούχους επιδότησης πρακτικής άσκησης - αποφοίτους ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ – ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ότι στο πλαίσιο της Υλοποίησης του Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ» με την απόφαση 3323/143/30.06.2015 του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής του επιδόματος της πρακτικής άσκησης στους χίλιους διακόσιους πενήντα  δικαιούχους (1.250) των εξαμήνων 2011 Β’ και  2012 Α΄, των οποίων τα στοιχεία είχαν υποβληθεί έγκαιρα από τα ΔΙΕΚ της Χώρας στο Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης. Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του Αυγούστου 2015.

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., (Απόφαση:5954/23-06-2014): «2. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. … Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα παράλληλα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τετάρτου εξαμήνου φοίτησης».
Στην Πρακτική Άσκηση αναφέρεται το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ως εξής:  «Άρθρο 3 - Πρακτική άσκηση ή Μαθητεία
1. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α’ 118)).
2. Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (άρθρο 9 παρ. 2 του παρόντος).
3. Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται, την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σπουδαστών των Σ.Ε.Κ., εκτός της διάρκειάς της, με ευθύνη εφαρμογής του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. που φοιτούν, να την πραγματοποιούν σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος (άρθρο 23, παρ. 5 του ν. 4186/2013 (Α’ 163)).
4. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης. Ο Συντονιστής Π.Α. είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, τον επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης και την τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου.
5. Για τους σπουδαστές των δημόσιων φορέων η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι σπουδαστές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των σπουδαστών, που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα Σχολικά Εργαστήρια (Σ.Ε.) των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. ή στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Ι.Ε.Κ. ή στα εργαστήρια Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ή στα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση. Η Μαθητεία ή και η Πρακτική Άσκηση, τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους φορείς του Δημοσίου, είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή / και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας ρυθμίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αποζημιώσεις των σπουδαστών και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια της Μαθητείας».

ΕΠΟΜΕΝΩΣ:  Προϋποθέσεις για να λάβει ο καταρτιζόμενος  Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, είναι:
1) Να έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων και
2) Να έχει πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση.
ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ που έχουν τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που παρακολουθούν, απαλλάσσονται από το εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης, με υπεύθυνη δήλωση (αρθ. 8, ν. 1599/1996), βεβαίωση του εργοδότη καθώς και βεβαίωση καταβολής ενσήμων από το Ι.Κ.Α. και λαμβάνουν  Β.Ε.Κ., αφού ολοκληρώσουν τη φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων.
ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων και υποχρεούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση θα αναμένουν την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Πολιτισμού – Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε καταρτιζόμενος μεριμνά ο ίδιος, για την ανεύρεση του φορέα που θα πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκησή του. 

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2015 Α΄ έχουν αναρτηθεί από 1ης  Ιουλίου 2015 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου.