ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους στο Δ.Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν "Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης" (Β.Ε.Κ.). Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση "Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης" επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού προσανατολισμού, αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού στο Δημόσιο Τομέα ( Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α΄/05-03-2001, Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα). Επίσης ισχύει η μοριοδότηση κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε διαγωνισμούς μέσω Α.Σ.Ε.Π. με 150 μονάδες σύμφωνα με το Άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’/20-9-02).