ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


       ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ


ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., (Απόφαση:5954/23-06-2014): «2. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. … Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα παράλληλα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τετάρτου εξαμήνου φοίτησης».
Στην Πρακτική Άσκηση αναφέρεται το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ως εξής:  «Άρθρο 3 - Πρακτική άσκηση ή Μαθητεία
1. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α’ 118)).
2. Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης (άρθρο 9 παρ. 2 του παρόντος).
3. Οι σπουδαστές Ι.Ε.Κ. δύνανται, την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σπουδαστών των Σ.Ε.Κ., εκτός της διάρκειάς της, με ευθύνη εφαρμογής του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. που φοιτούν, να την πραγματοποιούν σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Η περίοδος πρακτικής άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος (άρθρο 23, παρ. 5 του ν. 4186/2013 (Α’ 163)).
4. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης. Ο Συντονιστής Π.Α. είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, τον επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης και την τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου.
5. Για τους σπουδαστές των δημόσιων φορέων η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι σπουδαστές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των σπουδαστών, που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα Σχολικά Εργαστήρια (Σ.Ε.) των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. ή στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Ι.Ε.Κ. ή στα εργαστήρια Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ή στα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση. Η Μαθητεία ή και η Πρακτική Άσκηση, τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους φορείς του Δημοσίου, είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή / και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας ρυθμίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αποζημιώσεις των σπουδαστών και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια της Μαθητείας».
ΕΠΟΜΕΝΩΣ:  Προϋποθέσεις για να λάβει ο καταρτιζόμενος  Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, είναι:
1) Να έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων και
2) Να έχει πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση.
ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ που έχουν τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που παρακολουθούν, απαλλάσσονται από το εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης, με υπεύθυνη δήλωση (αρθ. 8, ν. 1599/1996), βεβαίωση του εργοδότη καθώς και βεβαίωση καταβολής ενσήμων από το Ι.Κ.Α. και λαμβάνουν  Β.Ε.Κ., αφού ολοκληρώσουν τη φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων.
ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων και υποχρεούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση θα αναμένουν την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Πολιτισμού – Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε καταρτιζόμενος μεριμνά ο ίδιος, για την ανεύρεση του φορέα που θα πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκησή του. 


Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η:

Από 25 Σεπτεμβρίου 2015, δύνανται όσοι καταρτιζόμενοι έχουν ολοκληρωση επιτυχώς τη φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων της ειδικότητάς τους, να κάνουν Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.  Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία είναι διάρκειας 960 ωρών και κατανέμεται σε έξι ημερολογιακούς μήνες. Όσοι σπουδαστές έχουν συμπληρώσει τουλάχοστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητά τους, απαλλάσονται εάν το επιθυμούν, με υπεύθυνη σήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από το εξάμηνο της Πρακτικής Άσκησης και λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Όσοι εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου βεβαίωση από τον εργοδότη τους καθώς και βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τους φορέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητά τους και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν σε αυτή. Επισημαίνουμε ότι, οι καταρτιζόμενοι δύνανται να κάνουν Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία από το Γ΄ εξάμηνο σπουδών τους και μετά, με την παράλληλη υποχρεωτική φοίτησή τους στα μαθήματα του Ι.Ε.Κ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ο καταρτιζόμενος με ευθύνη του βρίσκει τον φορέα ή τον εργοδότη που θα κάνει την Πρακτική του Άσκηση.
2. Έναρξη Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται 1η και 15η κάθε μήνα.
3. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται 5 ημέρες την εβδομάδα, όχι τη νύχτα, Κυριακές ή επίσημες αργίες και διαρκεί 6-8 ώρες την ημέρα. Οι ασκούμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ:

Τα δικαιολογητικά - εκτός από τον αριθμό ασφάλισης στο ΙΚΑ - κατατίθενται με την υποβολή της αίτησης για έγκριση έναρξης  Πρακτικής Άσκησης. Πρέπει να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους – τουλάχιστον - 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης που αιτούνται, προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όσοι καταρτιζόμενοι έχουν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να προσέλθουν στην Γραματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου και να καταθέσουν:
1) Αίτηση. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ.)
2) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3) Φωτοτυπία δημοσίου εγγράφου που να αναγράφει το Α.Μ.Κ.Α. τους.
4) Φωτοτυπία δημοσίου εγγράφου που να αναγράφει το Α.Φ.Μ. και την Δ.Ο.Υ. τους.
5) Φωτοτυπία δημοσίου εγγράφου που να αναγράφει τον αριθμό μητρώου Ι.Κ.Α.
6) Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε όπου να αναγράφεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.
7) Βεβαίωση εργοδότη (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση δι΄ αντιπροσώπου, αυτός θα πρέπει να προσκομίσει εξουσιοδότηση θεωρημένη από ΚΕΠ και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Όταν ολοκληρωθεί η εξάμηνη Πρακτική, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέση στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου:
1) Το Βιβλίο της Πρακτικής Άσκησής του ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ και ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ (ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Ε.Κ.).
2) Βεαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει ότι ολοκλήρωσε την Πρακτική Άσκηση επιτυχώς (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ.). 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ