Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

VOUCHER-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (2012-2013)

Σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση 952/50/21.03.13 του Δ.Σ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΑΔΑ:ΒΕ2746ΨΖΣΠ‐ΡΝ8), εγκρίνεται η δημοσίευση του Προσωρινού Πίνακα Ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στους Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ.4, ΑΠ.5 και ΑΠ.6 για την εκπαιδευτική περίοδο 2012‐2013, ο  οποίος  έχει  αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.voucher‐iek‐ggdvm.gr/. Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι δικαιούνται να υποβάλουν στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του προσωρινού πίνακα ωφελουμένων (έως και τη Δευτέρα 01/04/2013 και ώρα 14:30). Η ένσταση  κατατίθεται εντός σφραγισμένου φακέλου αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή (με σφραγίδα ημερομηνίας αποστολής ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: 
Επιτροπή  Εξέτασης  Ενστάσεων  της  Πράξης «Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης»
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Αχαρνών 417& Κοκκινάκη, ΤΚ 11143, Αθήνα
Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Γραφείο 370, 3ος όροφος).

Σημειώνεται ότι, ο Οριστικός Πίνακας Ωφελουμένων θα δημοσιευτεί, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από  το  πέρας της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, και αφού επικυρωθεί από τη Γενική Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης.

Περισσότερα βλ: http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/


Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ Ι.Ε.Κ.

Προκηρύχθηκαν θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος», η οποία αφορά και αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων Πληροφορικής – Δικτύων. Σχετικά βλ: ΕΔΩ

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Λάβαμε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 22.03.2013 το υπ. αριθμ. πρωτ: 3006/20-03-2013 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. με θέμα: "ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ". Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου να λάβουν γνώση. Βλ: ΕΔΩ

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Οι ιδιώτες εκπαιδευτές που θα εργαστούν κατά το εαρινό εξάμηνο 2013 Α΄ στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν άμεσα στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. την παρακάτω ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Οι εκπαιδευτές που θα εργαστούν στο Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου κατά το εαρινό εξάμηνο 2013 (Α΄) πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στη Γραμματεία, άμεσα, τα παρακάτω αρχεία:
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων στις υπεύθυνες δηλώσεις, μετά από σύσταση της νομικής υπηρεσίας του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., θα πρέπει να είναι επικυρωμένο από Κ.Ε.Π., ή οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και οι ιδιώτες που έχουν εισοδήματα από παροχή υπηρεσιών το έτος 2012 πάνω από 5.000 ευρώ και οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν έναρξη στην εφορία, θα εκδίδουν αθεώρητο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ΤΠΥ) αντί της θεωρημένης απόδειξης υπηρεσιών (ΑΠΥ) που ίσχυε έως 31/12/2012, (ΠΟΛ 1004/04-01-2013). Επίσης, ισχύει ότι όλοι θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. την "επέκταση δραστηριοτήτων".

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ.

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτές που απαιτείται να κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων στη Δ.Ο.Υ. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον σωστό κωδικό που είναι: 85411000-Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΕ Α.Ε.Δ. 2012

Όπως μας ενημέρωσαν στις 07/03/2013, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης: "... τα χρήματα των εκπαιδευτών με ΑΕΔ για την περίοδο 8/10-31/12/202 θα καταβληθούν στον λογαριασμό τους έως την Δευτέρα 11/3/2013. Αφορά όλα τα ΙΕΚ εκτός από το Κερατσίνι (που είναι σε εξέλιξη), τα Μέγαρα, την Μεταμόρφωση, την Σάμο και το Χαϊδάρι".